De opzet en inhoud van deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze website en/of exploitant van deze website kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledigheden of fouten op de website. Ontwikkelingen op gebied van de sporten worden bijgehouden, maar updates worden enkel periodiek gedaan. Voor de meest exacte informatie over de laatste spelregels en/of gegevens verwijzen wij u naar de betreffende sportbonden.

Zowel de website als de exploitant van de website kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, door het gebruik of bezoek van deze website. Tevens hebben wij geen invloed op de inhoud en de bedrijfsvoering van websites waarnaar wij linkvermeldingen of een andere vorm van verwijzing hebben opgenomen op onze website.

Alle foto's, illustraties en teksten op deze site zijn eigendom van www.sport-en-spelen.nl, tenzij anders vermeld of afkomstig van andere bron. De genoemde foto's, illustraties en teksten van www.sport-en-spelen.nl mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van www.sport-en-spelen.nl en/of andere rechthebbenden. Het gebruik van beschikbaar gestelde beelden/teksten/documenten impliceert dat u www.sport-en-spelen.nl als bron en/of eigenaar vermeld en een link naar de oorspronkelijke pagina hiervoor opneemt.

Daar waar mogelijk afbeeldingen of teksten van derden één op één en/of zonder (artistieke) bewerking of vertaling zijn gebruikt, proberen we zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met bronvermelding. Afbeeldingen kunnen gebruikt zijn als specifieke toelichting voor een sport, techniek of handeling en dienen daarmee ter ondersteuning, lering en toelichting. Wij gebruiken afbeeldingen op geen enkele wijze bewust met commerciele doeleinden. Mocht u twijfelen aan de juistheid van eventuele bronvermeldingen, of van mening zijn dat deze niet, of niet correct, zijn opgenomen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen, onder vermelding van en met bewijslast van origineel auteursrecht zodat wij, mits uw verzoek juist is, dit kunnen aanpassen. In geen enkel geval zullen wij overgaan tot een eventuele schadevergoeding voor onvolkomendheden hierin, maar gaan wij over tot herstel, verwijdering of wijziging als dit aan de orde zou zijn. Tevens kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juiste bronnen bronvermelding of het gebruik van afbeeldingen teksten etcetera, die door derden aan ons zijn aangeboden of beschikbaar zijn gesteld.